آزمون های سنجش

آزمون هوش هیجانی بار-آن

 


 

مدت زمان آزمون: 25 دقیقه