روان درمانی آنلاین – دکتر مانی منجمی

جلسه مشاوره فردی چگونه است و چه مراحلی دارد

روان درمانی آنلاین – دکتر مانی منجمی

وقت خوش

رواندرمانجويان غيرحضورى براى گرفتن وقت جلسات رواندرمانى مشخصات خود (سن، شغل، نحوه دقیق آشنايى و…)، دلایل خود براى داشتن جلسه رواندرمانى را از طريق پيغام صوتى در واتسپ اعلام كنيد، متعاقبا راجع به روند و شرایط جلسات اطلاع رسانی ميشود.

در پناه آگاهى

جلسه مشاوره فردی چه مراحلی دارد؟