آزمون سنجش اضطراب

yasamin habibi محدوده زمانی: 0 0 از 2 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 اطلاعات نمره گذاری پرسشنامه اضطراب بک بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای به صورت اصلا (0)، خفیف (1)، متوسط (2) و شدید (3) است. نمره هر سوال بین 0تا 3 بوده، لذا دامنه نمره فرد در این پرسشنامه از 0...