اختلال شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، عدم...

اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، کناره...

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (شخصیت گسیخته) ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می...

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی ویژگی اصلی این اختلال که ممکن است از نوجوانی آغاز شود،...

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، عدم...

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی (هیستریک) ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود،...

اختلال شخصیت خودشیفته

 اختلال شخصیتی خودشیفته ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، بزرگ...

اختلال شخصیت دوری گزین

اختلال شخصیتی دوری گزین (اجتنابی) ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می...

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، نیاز...

اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال وسواسی جبری ویژگی اصلی این اختلال که از اوایل بزرگسالی آغاز می شود، اشتغال...

آغازگفتگو
تعیین وقت روان درمانی
برای تعیین وقت روان درمانی کلیک کنید