درمان استرس پس از آسيب

درمان : همانطور كه PTSD  دو وجه جسماني و روانشناسي دارد ، دو درمان جسماني...

چگونه بفهمم كه “استرس پس از آسيب” دارم ؟

چگونه بفهمم که “استرس پس از  آسيب” دارم ؟ آيا شما يك حادثه تلخ از...

چگونه استرس پس از آسيب شروع مي گردد؟

چگونه “استرس پس از  آسيب” شروع می گردد؟ ما ممكن است دچار حادثه رانندگي شويم...

آغازگفتگو
تعیین وقت روان درمانی
برای تعیین وقت روان درمانی کلیک کنید