عسل 

Honey

دانستن درباره ى عسل با چشيدن آن تفاوت دارد. دانستن درباره ى خود نيز با شناختن خود افتراق دارد.

در سطح انتزاعى با مفهومى درگير بودن، با تجربه ى آن به صورت احشايى متفاوت است. وقتى عسل را ميچشى، از آنِ تو ميشود، از تو ميشود. آيا تا به حال خودِ را چشيده اى؟ آيا از آنِ خود شده اى؟ اگر جوابت آرى است؟ يعنى در مسير شناختن خود هستى!

اكثر رويكردهاى رواندرمانى به تو كمك ميكنند كه به روايتى همدوس دوباره ى خود دست پيدا كنى. گاها در حين زمان جلسه نيز به صورتى گذرا خود را تجربه ميكنى. ولى گزار حقيقى از سطح دانستن درباره ى خود به سمت دانستن خود در فضاى ظاهرا خالى بين جلسات اتفاق مى افتد. يك رواندرمانگر زبده به تو كمك ميكند كه راجع به عسل بدانى، ولى اجازه ميدهد كه آن را به تنهايى مزه مزه كنى.