هذیان خود

Delusion of Self

ما نسخه هاى مختلفى از آگاهى را در درون خود حمل ميكنيم، كه هر كدام به زبان خود با ديگرى ارتباط برقرار ميكند; و “خود” احتمالا يك هذيانِ بنيادين است.

پ.ن عكس مربوط به ونيز يا شهر ارواح ساعت ٢٣:١٣