تحقّق گرایی انتزاعی

تحقّق گرایی انتزاعی Abstract Realization  ميرا: آرش، يه وقتايى فك ميكنم تو، بيشتر از اونكه...

هجوم

هجوم Invasion  ميرا: آرش، فكر ميكنى اگه يه موقع اون سرانجامى كه دوست داريم بينمون...

مغز سه گانه ى آرش

مغز سه گانه ى آرش Arash’s Triune Brain میرا: وقتی از گذشتم با اون میگم،...

زوال زنجيره اى

زوال زنجيره اى The Serial Oblivion لوكيشن: بيمارستان مادزلى، جنوب لندن، دنمارك هيل، ساعت ٢:١٤...

شفا يا درمان

شفا يا درمان مسئله اين است! !Cure or treatment, that’s the idea بِل: فك ميكنى...

چشم در چشم

Eye to Eye چشم در چشم  اثر ادوارد مونش كه در آن تركيب بندى به...

زنى كه با گرگ ها ميدود

زنى كه با گرگ ها ميدود A woman who runs with wolves لوکیشن: دریاچه ی...

مرگ میرا

مرگ میرا Mortelle’s Death ١٧ سپتامبر ٢٠٢٠، ساعت ١٤:٢٠، لندن، محلّه ى ناتين هيل، بدفورد...

تشنّج زير آستانه اى

تشنّج زيرآستانه اى Subliminal Seizure لوكيشن: اتاقى كوچك با پنجره اى شرقى، آرش و ميرا...

بررسی نقاشی جیغ

بررسی نقّاشی جیغ اثر ادوارد مونش با دو دوست در حال قدم زدن بودم، خورشید...

آغازگفتگو
تعیین وقت روان درمانی
برای تعیین وقت روان درمانی کلیک کنید